POLÍTICA DE REEMBORSAMENT


El Client disposa d'un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte adquirit a la nostra botiga en línia, per a la seva devolució sinó compleix amb les seves expectatives (article 71 de la Llei 3/2014 de 27 de març ).


Per això caldrà que el Client prèviament hagi comunicat per escrit a info@lapluralmarket.com la seva intenció de devolució. Al correu ha de constar com a Assumpte: DEVOLUCIÓ DE PRODUCTE i indicar el número de comanda. Un cop rebut, LA PLURAL . estudiarà el cas i n'autoritzarà la devolució. No serà acceptada cap devolució que no hagi estat prèviament comunicada per part del Client i acceptada per part de LA PLURAL.


En cas que el producte sigui retornat LA PLURAL farà el reemborsament del preu del producte durant els dies posteriors a la tramitació de la devolució i la recepció del mateix, i una vegada fetes les comprovacions pertinents. Si, per contra, el producte retornat és d'un import superior al nou producte adquirit, LA PLURAL reemborsarà la diferència en un termini dels 14 dies següents.


D'altra banda, en cas de desistiment el Client assumirà el cost directe de les despeses generades per la devolució i l'enviament dels productes al nostre establiment.


El dret de desistiment no es pot aplicar en els casos següents:


Si el producte no es presenta en perfectes condicions.

Si els embalatges del producte no són els originals o no es troben en perfecte estat. L'embalatge original haurà de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, i queda prohibit l'ús de precintes i cintes adhesives aplicats directament sobre aquest.

Quan el producte estigui obert sense demostrar-se que no s'hagi fet servir.

Quan siguin productes personalitzats o aquells, que per raons d'higiene o altres excepcions previstes legalment, no siguin susceptibles d'aquest dret.

En aquest sentit el dret de desistiment no és aplicable per als formatges que estan a la venda a la Botiga online, ja que són productes peribles o amb capacitat de deteriorament o de ràpida caducitat; tal com s'estableix a l'article 103 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries i modificat per la Llei 3/2014, del 27 de març.


En cas que una comanda presenti alguna incidència cap a la qualitat, la quantitat o l'estat dels formatges comprats, el Client disposa d'un termini de 5 dies hàbils per comunicar la incidència per correu electrònic info@lapluralmarket.com. LA PLURAL es compromet a estudiar els detalls de la incidència per si fos el cas, compensar el comprador en les molèsties causades.